MAKROEKONOMIKA
Zobrazit graf v pohybu
V oblasti makroekonomického vývoje jsou hodnoceny tyto ukazatele:
název ukazatele
popis ukazatele
Produktivita práce
Produktivita práce je vyjádřena jako HDP na jednu zaměstnanou osobu. Zaměstnaní jsou zaměstnanci i podnikatelé v národním hospodářství bez ohledu na to, jestli patří mezi rezidenty nebo nerezidenty na daném teritoriu. Ukazatel je proto pro regionální srovnání vhodnější než HDP na obyvatele, neboť ten započítává obyvatele ať už v kraji pracují nebo ne. Vzhledem k dostupnosti dat jsme zvolili HDP v běžných cenách, neboť v modelu jde především o mezikrajské srovnání. (zdroj: ČSÚ)
Nezaměstnanost
Od 2013 se přechází na nový ukazatel nezaměstnanosti s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje Míru registrované nezaměstnanosti, která poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. (zdroj: MPSV ČR)
Průměrná tvorba HFK na obyvatele
Tvorba hrubého fixního kapitálu je důležitým ukazatelem (budoucí) konkurenceschopnosti krajů. Představuje hodnotu pořízení hmotných i nehmotných investic, tedy majetku, který nebude spotřebováván, ale využit pro další produktivní činnost. Vzhledem k velkým meziročním výkyvům u jednotlivých krajů je použita průměrná hodnota od roku 2000 a to jak ve výkonnostní, tak v dynamické složce. (zdroj: ČSÚ)
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele
Čistý disponibilní důchod je příjem, který domácnostem zbývá po zaplacení všech daní. Dále je vynakládán na běžnou spotřebu a úspory. (zdroj: ČSÚ)
U každého ukazatele byly kraje seřazeny od nejlepšího po nejhorší a body za pořadí (14 nejlepší, 1 nejhorší) byly zprůměrovány jak v dynamické složce (osa Y), tak ve statické složce (osa X).