KVALITA ŽIVOTA
Zobrazit graf v pohybu
V oblasti kvality života v krajích jsou hodnoceny tyto ukazatele:
název ukazatele
popis ukazatele
Zjištěné trestné činy na 1000 obyvatel
Důležitý indikátor bezpečnosti v regionu, dle našeho názoru přispívá rovněž významně ke kvalitě života v regionu. (zdroj: Policie ČR)
Střední délka života (naděje dožití)
Jde pravděpdobně o nejkomplexnější ukazatel úrovně zravotního stavu obyvatel, kvality životního prostředí a dalších parametrů kvality života v regionech. Vyjadřuje naději na dožití daného počtu let při narození. (zdroj: ČSÚ)
Emise na km2
Emise oxidu siřičitého, oxidu dusíku a oxidu uhelnatého v t na km2 udává rozsah průmyslového znečištění a má zásadní vliv na kvalitu života v krajích. (zdroj: ČHMÚ)
Průměrná hrubá měsíční mzda
Údaje o průměrné mzdě vztažené k sídlu subjektu, bez podnikatelských subjektů do 20 zaměstnanců . Od 2009 i subj. pod 20 zaměstnanců. (zdroj: ČSÚ)
U každého ukazatele byly kraje seřazeny od nejlepšího po nejhorší a body za pořadí (14 nejlepší, 1 nejhorší) byly zprůměrovány jak v dynamické složce (osa Y), tak ve statické složce (osa X).