INOVAČNÍ SCHOPNOST
Zobrazit graf v pohybu
V oblasti inovační schopnosti krajů jsou hodnoceny tyto ukazatele:
název ukazatele
popis ukazatele
Průměrné výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele
Ukazatel vyjadřuje potenciální inovační schopnost regionu a důležitost vědy a výzkumu v regionu. Zvolena byla průměrná hodnota ukazatele, tj. průměr v letech, zejména s cílem eliminice ročních výkyvů. (zdroj: ČSÚ)
Stav přímých zahraničních investic na obyvatele
Přímé zahraniční investice jsou majetkové účasti zahraničních subjektů, reinvestovaný zisk a případně ostatní kapitálové vztahy mezi investorem a společností v daném kraji. Jsou důležitým indikátorem technologických změn a atraktivity daného regionu pro zahraniční investory. Přispívají k růstu HDP i snižování nezaměstnanosti. Jejich regionální vypovídací schopnost je zkreslena tím, že údaje se vztahují k sídlu ekonomických subjektů. (zdroj: ČNB)
Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000 zaměstnanců
Přepočtený počet zaměstnanců ve vědě a výzkumu ukazuje na pozici vědy a výzkumu v regionu, je jedním z nositelů inovační schopnosti regionu. (zdroj: ČSÚ)
Podíl vysokoškoláků na zaměstnaných v NH
Ukazatel určuje kvalitu lidského kapitálu v krajích, což je základní předpoklad rozvoje konkurenceschopnosti krajů. (zdroj: ČSÚ)
U každého ukazatele byly kraje seřazeny od nejlepšího po nejhorší a body za pořadí (14 nejlepší, 1 nejhorší) byly zprůměrovány jak v dynamické složce (osa Y), tak ve statické složce (osa X).