Návrh finančního plánu výnosů a nákladů
Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Skupina
Ukazatel
2011 skutečnost
2012 skutečnost
2013 skutečnost
  
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem
PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY
Výnosy z prodeje vlastních výrobků /úč. 601/
929
0
929
717
0
717
661
0
661
Výnosy z prodeje služeb /úč. 602/
2 264
449
2 713
3 328
166
3 494
3 152
420
3 572
Výnosy z pronájmu /úč. 603/
177
25
202
150
25
175
161
0
161
Výnosy z prodaného zboží /úč. 604/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Jiné výnosy z vlastních výkonů /úč. 609/
4
0
4
0
0
0
0
0
0
Ostatní výnosy /úč. sk. 64/, Finanční výnosy /úč. sk. 66/
196
0
196
129
0
129
20
0
20
z toho: použití rezervního fondu
4
0
4
0
0
0
9
0
9
použití investičního fondu /FRIM/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
tržby z prodeje majetku /úč. sk. 64/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dotace - provozní výdaje /anal. úč. 672/
9 687
0
9 687
10 026
0
10 026
9 678
0
9 678
Výnosy celkem - provoz
13 257
474
13 731
14 350
191
14 541
13 672
420
14 092
Spotřeba materiálu /úč. 501/
5 418
116
5 534
4 463
19
4 482
4 132
94
4 226
Náklady z drobného dlouhodobého majetku /úč. 558/
2 014
0
2 014
1 624
0
1 624
999
0
999
Spotřeba energie /úč. 502/
2 585
96
2 681
2 585
19
2 604
2 460
76
2 536
Účty 503, 506, 507, 508, 516x)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Prodané zboží /úč. 504/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Služby /úč. sk. 51/
2 719
33
2 752
3 185
8
3 193
3 049
38
3 087
z toho: opravy a udržování /úč. 511/
465
8
473
502
1
503
765
24
789
nájemné /anal. úč. 518/
720
0
720
887
0
887
839
0
839
Daně a poplatky /úč. sk. 53/
10
0
10
15
0
15
48
0
48
Osobní náklady /úč. sk. 52/, Ostatní náklady /úč. sk. 54/, Finanční náklady /úč. sk. 56/
824
6
830
1 609
2
1 611
1 588
2
1 590
Odpisy, rezervy a opravné položky /úč. sk. 55 mimo účtu 558/
1 681
0
1 681
1 870
0
1 870
1 974
0
1 974
z toho: odpisy dlouhodobého majetku /úč. 551/
1 681
0
1 681
1 870
0
1 870
1 974
0
1 974
Daň z příjmů /úč. sk. 59/
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Náklady celkem - provoz
13 237
251
13 488
15 351
48
15 399
14 250
210
14 460
Hospodářský výsledek
20
223
243
-1 001
143
-858
-578
210
-368
Schválený rozpočet - Odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje (hodnota z plánu daného roku)
   
0
0
904
0
0
912
Schválený rozpočet - Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje včetně ostatních neinv. transferů (hodnota z plánu daného roku)
   
0
0
8 088
0
0
8 333
Schválený rozpočet - Investiční dotace na movitý majetek z rozpočtu kraje (hodnota z plánu daného roku)
   
0
0
0
0
0
560
Dotace na opravy a údržbu z rozpočtu kraje (hodnota z plánu daného roku)
   
0
0
0
0
0
0
Investiční dotace na technické zhodnocení nemovitého majetku z rozpočtu kraje (hodnota z plánu daného roku)
   
0
0
0
0
0
0
PŘÍMÉ A OST. VÝDAJE ZE SR a ÚP
Dotace ze SR a úřadu práce /úč. 671 a 672/
27 922
0
27 922
28 859
0
28 859
26 876
0
26 876
Spotřeba materiálu /úč. 501/:
63
0
63
0
0
0
226
0
226
- učebnice, šk. potřeby
13
0
13
0
0
0
0
0
0
- knihy, učební pomůcky
50
0
50
0
0
0
226
0
226
Služby:
47
0
47
10
0
10
14
0
14
- školení a vzdělávání (od 1.1.2012 účet 527)
37
0
37
0
0
0
0
0
0
- cestovné
10
0
10
10
0
10
14
0
14
- ostatní
63
0
63
0
0
0
0
0
0
Osobní náklady /úč. sk. 52/
27 815
106
27 921
27 816
25
27 841
26 034
115
26 149
- mzdové náklady /anal. úč. 521/
20 482
80
20 562
20 535
16
20 551
19 249
105
19 354
v tom: platy zaměstnanců
20 104
0
20 104
20 083
0
20 083
18 741
0
18 741
ostatní osobní náklady vč. odstupného
378
80
458
407
16
423
462
105
567
náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost
6 919
25
6 944
45
0
45
46
0
46
- soc. a zdrav. pojištění a FKSP
201
0
201
7 050
9
7 059
6 581
8
6 589
- vyhl. č. 125/1993, resp.zák.č.266/2006 Sb.+ ochranné pomůcky
85
1
86
143
0
143
141
2
143
FPL_SK_IC
1 / 2

Skupina
Ukazatel
2011 skutečnost
2012 skutečnost
2013 skutečnost
  
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem
Hlavní činnost
Doplňková činnost
Celkem
PŘÍMÉ A OST. VÝDAJE ZE SR a ÚP
- náklady na školení a vzdělávání
65
0
65
88
0
88
63
0
63
Ostatní náklady /úč. sk. 54/
17
0
17
22
0
22
24
0
24
Náklady celkem - přímé a ostatní výdaje
27 942
106
28 048
27 848
25
27 873
26 298
115
26 413
Hospodářský výsledek
-20
-106
-126
1 011
-25
986
578
-115
463
Hospodářský výsledek CELKEM
0
117
117
10
118
128
0
95
95
FPL_SK_IC
2 / 2