Transparentní účty
Kliknutím na číslo účtu se dostanete na webovou stránku banky zobrazujcí detail daného účtu.
Sberbank
Kliknutím na název účtu se dostanete na detail účtu z datového skladu Kraje Vysočina.
Vybraný účet NEMUSÍ mít aktuální pohyb, jeho zobrazení zaktivní první kreditní/debetní položka.
Číslo účtu
Název účtu
Popis
Základní běžný účet, který slouží primárně pro poskytování dotací a příspěvků poskytovaných z rozpočtu Kraje Vysočina a pro další operace související se schváleným rozpočtem Kraje Vysočina.
Základní běžný účet, který slouží pro zajištění provozu a rozsáhlých investičních akcí realizovaných Krajem Vysočina a pro další operace související se schváleným rozpočtem Kraje Vysočina.
Základní běžný účet, který slouží pro veškeré příjmy Kraje Vysočina (např. daně, prodeje majetku, pokuty, správní poplatky), vyjma transferů.
Fond soustřeďuje část rozvojových prostředků Kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotllivým subjektům prostřednictvím grantových programů. Prostředky jsou poskytovány formou dotací na základě zásad stanovených Statutem Fondu Vysočina a v souladu se schválenými prioritami kraje. Fond je jedním z nástrojů pro postupnou realizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina.
Soustředěné prostředky na základě smluv uzavřených s obcemi pro účely budování integrovaného systému nakládání s odpady. Jedná se o vzájemnou spolupráci původců komunálních odpadů jako měst, městysů, obcí a kraje, který má doposud koordinační úlohu. Do budoucna Kraj Vysočina bude poskytovat metodickou pomoc.
Zvláštní účet se zřizuje podle § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. K tomuto účelu zřizuje kraj v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do výše 10 000 000 Kč.
jedná se o předfinancování projektu Přírodní a technické obory -výzva pro budoucnost
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu pro vybudování nové trasy silnice II/353, která vede mimo intravilán obce a převádí stávající tranzitní dopravu z centra obce na nově vybudovanou komunikaci.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu zabezpečujícího realizaci úspor energií. Jde o zateplování budov nemocnic, škol a školských zaízení. Jde o zateplování budov gynekologiácko - porodnického pavilonu Nemocnice Jihlava, pavilonu porodnice v Nemocnici Třebíč a zateplování přístavby Gymnázia v Havlíčkově Brodě a budovy Obchodní akademie a Hotelové školy v Havlíčkově Brodě
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce silnice II/360 ulice Rafaelova (výjezd z Třebíče) do Pocoucova. Realizace projektu je předpokládána na 2010-2011.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce silnice II/128 v začátku úseku na konci obce Lukavec a konec úseku je před obcí Salačova Lhota (navazuje obchvat Salačovy Lhoty).
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce silnice II/150 a napřímení silničního oblouku u obce Chlístov
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Úsek silnice II/152 od Dukovan po hranice kraje Vysočina.
Zvláštní účet pro realizaci projektu Rekonstrukce 4 mostů ev. č. 602-029, 030, 031, 037 v úseku mezi Jihlavou a V.Meziříčím.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce silnice II/128 v úseku za obcí Salačova Lhota (v místě napojení obchvatu S. Lhoty na II/128) před křižovatku II/128 a II/124. Silnice II/128 v daném úseku v kategorii S 9,5/60, délka úpravy bude 2,280 km.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Modernizace komunikace II/602 v úseku Velké Meziříčí - Jabloňov a výstavba okružní křižovatky na komunikaci II/602 u dálničního sjezdu Velké Meziříčí - východ.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu pro výstavbu komunikace a nového mostu
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu určeného pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu určeného pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu určeného pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu určeného pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu určeného pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Obchvat obce Sedliště
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Obchvat obce Olešná
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Modernizace stávající komunikace II/602 a rozšíření na kategorii S9,5.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Stavba obchvatu V.Beranova z důvodu vyloučení dopravy z obce.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Obchvat obce Jamné, délka 1,8 km - vycleneno z puvodne spojeného projektu II/353 Rytírsko - Jamné
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Zkapacitnění komunikace Jihlava - Žďár n/S, obchvat obce Rytířsko.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Průtah obcí Stáj, rozšíření komunikace II/353 na kategorii S9,5.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Modernizace komunikace a rozšíření na kategorii S9,5.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Modernizace komunikace a rozšíření na kategorii S9,5.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu - Varianta západní. Délka trasy 2,489 km. Navrženo úrovňové napojení obce z jihu km 0,450, napojení ze severu křiž. s III/1288 na Mezilesí km 1,931. Doplněno o napojení obce v blízkosti zem. areálu a III/12419 do Velké Černé (km 1,135).
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce silnice II/128 v úseku od křiž. II/128 a II/124 před Pacov. Silnice II/128 v daném úseku v kategorii S 9,5/60, délka úpravy bude 2,540 km.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce - MS2 16,5/8/50 (30) – šířka vozovky je 7m, délka úpravy bude 1,200 km.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Zkapacitnění komunikace spojující dvě významná města Havlíčkův Brod a Chotěboř. Je vypracována studie ve variantách průtah, obchvat. Nesoulad mezi obcí a krajem o variantě obchvatu, probíhají jednání o variantách.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Zkapacitnění komunikace spojující dvě významná města Havlíčkův Brod a Chotěboř. Obchvat obce Dolní Krupá.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Zkapacitnění komunikace spojující dvě významná města Havlíčkův Brod a Chotěboř. Rekonstrukce a rozšíření komunikace v úseku Rozsochatec - Chotěboř.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce silnice II/347 v úseku ze Světlé nad Sázavou k Dolnímu Městu
1
/
3

Soustřeďuje prostředky na zajištění zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu - Prostřednictvím podpory naplňování základních strategických cílů kurikulární reformy se globální grant podílí na posílení vzdělanostního potenciálu naší společnosti a zajištění dlouhodobě udržitelné konkurenceschopnosti ČR. Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu - v kraji již bylo v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina realizováno množství aktivit, zaměřených na podporu rovných příležitostí (zřizování přípravných tříd ZŠ, zpřístupnění nových míst pro asistenta pedagoga pro jedince ze sociálně znevýhodněného prostředí, podpora maximální míry individuální integrace zdravotně postižených jedinců – počet individuálně integrovaných žáků ZŠ již v roce 2005/2006 převyšoval počet žáků ve specializovaných třídách o
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu - Globálním grantem dojde ke zvýšení kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu - projekt je zaměren na zajištění administrace globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Z projektu jsou hrazeny mzdy pracovníků, proces výběru a hodnocení grantových projektů, vzdělávání pracovníků, evaluace GG OP VK
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu - podpůrná struktura přeshraniční spolupráce (podpora česko-rakouským projektovým záměrům). Aktivity po celé trvání projektu: konzultace proj. záměrů, semináře + workshopy (1-3x ročně), publicita (prop.materiály, média, brožury, web. stránky), databáze proj. záměrů.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Obnova hlavní zámecké budovy Muzea Vysočiny Třebíč, zpřístupnění nových návštěvnických tras, vytvoření nového expozičního systému muzea
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu - k bezproblémovému průběhu konzultací, hodnocení a představování projektů na jednání Monitorovacího výboru má sloužit projekt Technická pomoc Vysočina. V jeho rámci budou hrazeny náklady, které vznikají v souvislosti s administrací programu - personální náklady, kancelářské potřeby, cestovné, vzdělávání apod.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu. Cílem projektu je získat prostředky z OPŽP pro potřeby kraje při plnění jeho podílu na vytváření soustavy NATURA 2000.
Zvláštní účet pro realizaci projektu, který řeší nezbytné sanační a revitalizační zásahy v maloplošných zvláště chráněných územích v péči Kraje Vysočina za účelem záchrany stávajících rostlinných a živočišných společenstev.
Zvláštní účet pro realizaci projektu Rekonstrukce mostu, který se nachází v náspu komunikace III/3993 v úseku mezi obcemi Naloučany a Ocmanice. Most převádí tuto komunikaci přes řeku Oslavu.
Zvláštní účet pro realizaci projektu, Rekonstrukce a rozšíření komunikace II/602 na kategorii S9,5 – úseky vyčleněné z původní stavby II/602 hr.kraje – Pelhřimov, 3.stavba.
Zvláštní účet pro realizaci projektu, který navazuje na spolupráci mezi oběma samosprávnými celky (Kraj Vysočina, Dolní Rakousko) a rozšíří možnosti využití rodinných pasů o výhody zahraničního systému. Hlavním cílem je vzájemná uznatelnost rodinných pasů.
Zvláštní účet pro realizaci projektu - Globální grant reaguje na potřebu podnítit zájem osob o zapojení se do procesu dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina, a to zaměřením se na aktivity, které rozšíří a zkvalitní další vzdělávání co do rozsahu a zaměření nabídky dalšího vzdělávání, tak i informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.
Zvláštní účet pro revitalizaci parků v Dětském domově Budkov, v Dětském domově Nová Ves u Chotěboře, v Domově pro seniory Mitrov, v Domově důchodců v Proseč-Obořišti, v Nemocnici Havlíčkův Brod, v Ústavě sociální péče Křižanov a Dově Jeřabina
Zvláštní účet pro zřízení technologické platformy pro realizaci eGovernmentových služeb pro kraj a ORP + síťová infrastruktura ROWANET II.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce silnice II/360 v úseku Oslavice - Oslavička.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu pro výstavba komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce a modernizace silnice II/345 v úseku Golčův Jeníkov – Chotěboř.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce mostu přes D1.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce mostů v Okrouhlici.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu pro výstavbu komunikace
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce a modernizace silnice II/128 v oblasti Lukavce. Jedná se o obchvat obce. Důvodem realizace této akce je nevyhovující stavební stav vozovky.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce a modernizace stávající silnice II/602. Celková délka řešeného úseku je 6 km.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce mostu v Březině
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce a modernizace silnice II/128, II/150 v úseku od obce Lukavec po hranice kraje Vysočina. Důvodem realizace této akce je nevyhovující stavební stav vozovky.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Realizace zvýšení kvality řízení krajského úřadu a příspěvkových organizací se zaměřením na efektivnost vynakládání veřejných prostředků a podporovat strategický rozvoj kraje
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, který řeší nevyhovující technický stav silnice III/03810 včetně mostních objektů ev. č. 03810-006, 007, 008, v úseku mezi městem Přibyslav a místní částí Hesov.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu pro vybudování Science learning centra v novém areálu
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce komunikace II/392 mezi Velkým Meziříčím a obcí Tasov v celkové délce řešených úseků 6,292 km.
 
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Digitalizace a ukládání elektronických dokumentů a dat pro samosprávy Kraje Vysočina
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, v rámci kterého se natočí a použije ve výuce 11 středních škol krátké cizojazyčné filmy s odbornou tématikou. Nositelem projektu je SŠOS Jihlava. Kraj je finančním partnerem a zajišťuje metodiku používání filmů ve výuce.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, který je zaměřený na spolupráci mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem Gemeinde 21 v Dolním Rakousku.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Snižování energetické náročnosti vybraných budov na Vysočině a v Dolním Rakousku.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, cílem kterého je získat prostředky z OPŽP pro potřeby kraje při plnění jeho podílu na vytváření soustavy NATURA 2000.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce propustku na most na komunikaci II/408 u Jemnice
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rovné příležitosti. Účel: v kraji již bylo v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina realizováno množství aktivit, zaměřených na podporu rovných příležitostí (zřizování přípravných tříd ZŠ,
zpřístupnění nových míst pro asistenta pedagoga pro jedince ze sociálně znevýhodněného prostředí, podpora
maximální míry individuální integrace zdravotně postižených jedinců - počet individuálně integrovaných žáků ZŠ
v roce 2009/2010 převyšoval počet žáků ve specializovaných třídách o 9
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu - globálním grantem dojde ke zvýšení kompetencí a znalostí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu analýza sítí a potenciálů spolupráce v zapojených regionech
Soustřeďuje prostředky na zajištění drobných nákupů odboru informatiky přes internet.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu. Účel: bývalý ÚSPMP Těchobuz, dnes Domov Jeřabina, p. o. je zařízením pro osoby s mentálním postižením s
kapacitou 75 uživatelů. Služby jsou poskytovány v nevyhovujících prostorech zámku, který svým zázemím
neodpovídá moderním trendům poskytování sociálních služeb. Z těchto důvodů rozhodl Kraj Vysočina o celkové
transformaci ústavu s cílem umožnit uživatelům přejít do přirozeného prostředí zajištěním bydlení v komunitě a
zabezpečit jim zároveň dostatečnou podporu prostřednictvím vytvoření zázemí pr
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, který podporuje spolupráci regionů Kraj Vysočina a Region Champagne-Ardenne v oblasti středního školství (spolupráce škol a firem)
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, který podporuje spolupráci Kraje Vysočina a Tampere City v oblasti středního školství (řízení středních škol).
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Tampere City a Kraj Vysočina se rozhodly zahájit spolupráci obou míst prostřednictvím projektu Comenius Regio /Tampere City – 250 000 obyvatel/ a to projektem Comenius regio, který začal 1.9. 2011 a bude ukončen v červnu 2013. Oba partneři využili možnost pracovat společně na tématu – Efektivní řízení škol.
Hlavním cílem bylo : Sdílení metod pro efektivní řízení škol mezi řediteli škol a dalšími účastníky procesu vzdělávání, podpora zřizovatelům škol v procesu rozhodování.
V novém projektu c
2
/
3

Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Ošetření a obnova parku v areálu Ústavu sociální péče v Křižanově, v Domově pro seniory ve Ždírci, v ÚSP Věž
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Procesy operačního řízení ZZS v jednotlivých krajích vykazují celou řadu odlišností, které způsobují nejednotnost úrovně poskytované veřejné služby. Tyto odlišnosti mají původ v nejednotné úrovni technického i technologického zajištění vlastního operačního řízení a částečně i v odlišném přístupu jednotlivých krajů jako zřizovatelů.
Tyto odchylky pak navíc způsobují obtížnou součinnost jak na úrovni ZZS při mezikrajských aktivitách, tak v rámci spolupráce s ostatními základními složkami IZS. Nek
 
 
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, který vychází z teze, že vysokorychlostní železniční koridory ve střední Evropě v posledních letech procházely rozsáhlými rekonstrukcemi a modernizacemi, zatímco stav napájecích regionálních a místních tratí stagnoval nebo se zhoršoval, a v důsledku toho může docházet ke snižování potenciálu hlavních tratí i potenciálu železniční dopravy jako takové.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, který podporuje zvyšování energetické účinnosti budov a jejich šetrnosti k životnímu prostředí cestou vytváření společných strategií a standardů, které budou v každé zapojené zemi ilustrovány výstavbou nebo rekonstrukcí budovy ve veřejném vlastnictví.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, který se zabývá řízením a kontrolou Realizace projektu je nezbytná k zajištění efektivního řízení, monitorování, hodnocení a kontroly globálních grantů OP VK v Kraji Vysočina
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu v oblasti podpory 5.2 OP VK bude hrazena inzerce, tiskové zprávy, konference, propagační předměty, informační brožury o realizaci globálních grantů OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost apod.
Zvláštní účet pro realizaci projektu Zateplení  budovy oddění dlouhodobě nemocných a dlouhodobě nemocných Nemocnice Jihlava fasádním kontaktním zateplovacím systémem výměny okenních a dveřních výplní, položení nového stešního pláště a rekonstrukce balkonů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Transformace ÚSP Křižanov, p. o. je poskytovatel sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením s kapacitou 142 uživatelů, poskytující služby domov pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP) v prostorách zámku v Křižanově (136 osob) a chráněné bydlení (dále CHB) v pronajatých bytech ve stejné obci (6 osob). Služby DOZP jsou poskytovány v prostorách zámku, který svým zázemím neodpovídá moderním trendům poskytování sociálních služeb. Kraj Vysočina se proto rozhodl pro transformaci prozat
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, který se zabývá analýzou možností a implementací podpory slaďování pracovního a rodinného života do personální strategie příspěvkových organizací Kraje Vysočina. Ty se stanou modelovými zaměstnavateli, u nichž bude možné ověřit efektivitu firemní prorodinné politiky, která by mohla být osvojována dalšími podnikatelskými subjekty.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, jehož předmětem je vytvoření kultury aktivního stárnutí jako celoživotního procesu a zajištění toho, aby rychle rostoucí skupina obyvatel tvořená lidmi, jimž je v současné době více než 55 let, kteří jsou celkově zdravější a vzdělanější než příslušníci této věkové skupiny v minulosti, měla dobré podmínky pro zaměstnanost a aktivní zapojení do společenského a rodinného života, a to i formou dobrovolné činnosti, celoživotního učení, kulturního a sportovního vyžití. Propojení regionálních koncep
 
 
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, jehož cílem je získat prostředky z OPŽP pro potřeby kraje při plnění jeho podílu na vytváření soustavy NATURA 2000.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, jehož cílem je získat prostředky z OPŽP pro potřeby kraje při plnění jeho podílu na vytváření soustavy NATURA 2000.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, jehož cílem je získat prostředky z OPŽP pro potřeby kraje při plnění jeho podílu na vytváření soustavy NATURA 2000.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Transformace ÚSP Križanov II. je projektem navazujícím, ve kterém dojde k výstavbe nekolika objektu v regionu Ždárska (Ždár nad Sázavou, Bobrová, Križanov) k bydlení vcetne zajištení ambulantních služeb. Tyto objekty rodinného typu budou urceny pro uživatele s mentálním a kombinovaným postižením ÚSP Križanov.
Výsledky Analýzy sítí, Analýzy potenciálů ERDV a srovnání organizací ukazují, že by definovanému regionu přineslo zřízení Evropského regionu značné výhody při rozvoji kvality života a hospodárské prosperity v daném
prostoru. Přeshraniční spolupráce a regionální rozvoj by měl být v budoucnu více posuzován také v kontextu evropských regionů a měl by se zaměřit na cíle „Strategie Evropa 2020“ . To znamená, že je nutné zahájit další kroky k tomu, aby bylo možné podporovat realizaci opatření a
proj
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, v rámci kterého bude pořízeno technické vybavení pro školy, které mohou perspektivně plnit funkci regionálních technicky zaměřených center (Jihlava – Střední průmyslová škola Jihlava, Střední škola technická Jihlava, Pelhřimov – Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, Třebíč – Střední průmyslová škola Třebíč a Žďár nad Sázavou - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár nad Sázavou, Studentská 1, Střední škola technická Žďár nad Sázavou). Pořízené vybavení umo
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu. Předmětný úsek silnice vykazuje četné dopravní závady, především na stávajícím silničním tělese, které se vzhledem k narůstajícímu dopravnímu zatížení prohlubují.

 
 
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, který navazuje na první individuální projekt podpory služeb sociální prevence a vzhledem k finančnímu omezení kraj vybral k podpoře pouze 2 služby - azylové domy a sociální rehabilitace, které považuje na základě SPRSS Kraje Vysočina na období 2012 - 2014 za nejdůležitější pro podporu začleňování vymezených cílových skupin.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu. Obsahem
projektových aktivit je podnítit zájem žáků o obory technického a přírodovědného vzdělávání, posílit kompetence
těchto žáků v této oblasti tak, aby lépe odpovídaly požadavkům trhu práce. Projektové aktivity budou probíhat v
modernizovaném školním prostředí, se zaměřením na větší propojenost spolupráce základních, středních škol a
sociálních partnerů - vysokých škol, firem a akademie věd. Spolupráce bude probíhat jak v běžné výuce, tak i
formou volnočasových aktivit. Zastřešením spol
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu II/151 Domamil – křiž. s III/4102 a III/15114
II/152 Třebelovice - křiž. s III/15114
II/351 Slavičky - křiž. s II/401
II/351 Třebíč – křiž. s III/35116
II/360 Velké Meziříčí - křiž. s MK
II/401 Lipník – křiž. s III/36063 a III/36066
II/405 Brtnice – křiž. s MK
II/406 Kostelec - křiž. s II/639
II/406 Třešť - křiž. s II/402
II/406 Třeštice - křiž. s III/11262
II/408 Jemnice – křiž. s II/410
II/410 Stařeč – křiž. s III/4102
II/410 Želetava – křiž. s I/38
II/602 Jamné - křiž. s II/353
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, prostřednictvím kterého je zpracována analýza potenciálu přeshraniční veřejné dopravy mezi Jihomoravským krajem, Krajem Vysočina, Jihočeským krajem na české straně a Dolním Rakouskem a Horním Rakouskem na rakouské straně. Analýza bude zpracována formou společné studie, kterou formou veřejné zakázky zadá Dolní Rakousko. Studie bude zpracována v násleudující předpokládané struktuře:
1. Sběr dat z dostupných databází, existujících studií a prognóz, analýza dat a jejich harmonizace.
2. Proveden
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, v rámci kterého se počítá s instalací trvalé bariéry, která zabrání nejen zvláště chráněným obojživelníkům, ale i ostatním drobným živočichům vstoupit na komunikaci, kde hrozí střet s projíždějícími vozidly. Jedná se o poměrně frekventovanou komunikaci II/351 Kamenice – Třebíč a to o úsek komunikace u Panského rybníka v k. ú. Kamenice u Jihlavy.
V tomto úseku byly každoročně od roku 2003 doposud instalovány jednostranně podél silnice dočasné bariéry (pásy z PVC a záchytné kyblíky) za
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, obsahem kterého je posílení personálního obsazení úseku sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Kraje Vysočina, vzdělávání nových pracovníků a nastavení pravidel postupů při výkonu SPOD. Zkvalitnění výkonu SPOD na krajském úřadě zajištěním specializace výkonu jednotlivých agend na území kraje.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu. Jedná se o projekt k podpoře integrace příslušníků sociálně vyloučených romských komunit v Kraji Vysočina zajištěním dostupnosti, kvality a kontroly služeb a prostřednictvím navazování partnerství se subjekty veřejné správy i nestátními organizacemi za tímto účelem. Dostatečná spolupráce a koordinace klíčových aktérů na regionální a místní úrovni povede k prevenci a účinnějšímu hledání řešení problematiky sociálního vyloučení romských komunit.
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu Rekonstrukce silnice II/347 v úseku od začátku obce Kejžlice po křižovatku v obci Čejov
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, v rámci kterého budou vytvořeny (postaveny) učebny s badatelskými pracovišti. Bude pořízeno vědecké přístrojové vybavení a vybudováno zázemí, tj. budou realizovány stavební úpravy). Badatelská centra vzniknou v 5 gymnáziích s ohledem na územní dostupnost, počet žáků a žákyň a vyrovnanost podílu chlapců a dívek. Pořízené vybavení umožní zkvalitnění zázemí pro praktické badatelské činnosti žáků a žákyň v přírodních vědách. Současně s pořízením bude rovněž v rámci projektu zajištěno pořízení souvi
Zvláštní účet pro realizaci evropského projektu, záměrem kterého je provést fyzickou záchranu a zpřístupnění kaple Panny Marie Bolestné v obci Kámen, včetně jejího mobiliáře a dále provést objemovou revitalizaci bývalého pivovaru pro účely návštěvnického centra
3
/
3